Home » Algemene voorwaarden Dalsen BV

Laatste wijziging: 18 november 2021

Dalsen BV, statutair gevestigd te 7371 DD Loenen aan de Imbosweg 30b, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84131829, hierna te noemen: DALSEN BV

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle door en/of aan DALSEN BV gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met Opdrachtgever zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen die schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de overeenkomst waarbij de bedoelde bedingen zijn overeengekomen; voor het overige blijven deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever de door DALSEN BV gedane aanbieding c.q. offerte Schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de Opdrachtgever afwijkt van de aanbieding c.q. offerte, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien DALSEN BV uitdrukkelijk Schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Alle Overeenkomsten komen tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat DALSEN BV van onvoldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, zulks ter beoordeling van DALSEN BV. DALSEN BV is te allen tijde gerechtigd de benodigde informatie hiertoe op te vragen of aan het tot stand komen van de Overeenkomst de voorwaarde te verbinden dat de Opdrachtgever een of meer voorschotten op het te betalen bedrag aan DALSEN BV zal voldoen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en DALSEN BV aangegaan voor onbepaalde tijd. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 4. Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend maandelijks verlengd tenzij de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van afloop van deze periode door Opdrachtgever schriftelijk is opgezegd.

Artikel 3. Contractsduur; uitvoeringstermijnen

 1. De overeenkomst tussen DALSEN BV en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden  een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever DALSEN BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DALSEN BV dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. DALSEN BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. DALSEN BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. DALSEN BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DALSEN BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Risico-overgang

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan DALSEN BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan DALSEN BV worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan DALSEN BV zijn verstrekt, heeft DALSEN BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan DALSEN BV ter beschikking heeft gesteld. DALSEN BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DALSEN BV is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Artikel 5. Uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DALSEN BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DALSEN BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DALSEN BV bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DALSEN BV op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DALSEN BV een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DALSEN BV gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van DALSEN BV daardoor direct of indirect ontstaan.
 5. Indien DALSEN BV met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is DALSEN BV niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van bijvoorbeeld  lonen  of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door DALSEN BV gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend.
 2. DALSEN BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De offertes en aanbiedingen zijn geldig voor een periode van dertig dagen, tenzij anders is aangegeven.
 4. Alle offertes en aanbiedingen dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen van potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons op geen enkele wijze, tenzij DALSEN BV het aanbod schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever deze opdracht door schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DALSEN BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DALSEN BV anders aangeeft.
 6. Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Betaling en prijsverhoging

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DALSEN BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DALSEN BV opdrachtgever is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd, met een minimum van 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. DALSEN BV heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de (incasso)kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. DALSEN BV mag, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DALSEN BV mag volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DALSEN BV
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wet Incasso Kosten).
 8. Indien DALSEN BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De door DALSEN BV gemaakte advocaatkosten komen in ieder geval voor rekening van de Opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 8. Aanvang, duur en beeindiging

 1. De ingangsdatum en de duur van de Overeenkomst staan vermeld in de Overeenkomst.
 2. Tenzij een van de Partijen de overeenkomst uiterlijk een (1) maand voor het einde daarvan opzegt, zal de duur van de Overeenkomst steeds stilzwijgend met een periode gelijk aan de in de overeenkomst vermelde verlenging termijn  worden verlengd.
 3. Indien door DALSEN BV prijsverhoging van meer dan 15% wordt doorbelast, heeft opdrachtgever het recht om de Overeenkomst bij aangetekende brief tussentijds (geheel of gedeeltelijk) op te zeggen tegen de datum van inwerkingtreding van de prijsverhoging.
 4. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door iedere Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn in acht te worden genomen van 1 maand per jaar dat de Overeenkomst tussen Partijen van kracht is geweest met een minimum van 3 maanden en een maximum van 12 maanden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 5. ledere Partij is bevoegd om tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan indien een der partijen nalaat om, binnen een termijn van 3 maanden na daartoe deugdelijk en schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst correct en volledig na te komen.
 6. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp zijn van ongedaanmaking, tenzij DALSEN BV ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
 7. Bedragen die DALSEN BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met wat producten of diensten die reeds ter uitvoering van de Overeenkomst zijn geleverd, blijven met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 8. Na afloop of bij beëindiging van de overeenkomst eindigen onmiddellijk alle aan Opdrachtgever verleende rechten. De betalingsverplichtingen van opdrachtgever zullen tot de einddatum van de overeenkomst in stand blijven, tenzij de beëindiging van de overeenkomst het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door DALSEN BV.
 9. De beëindiging van de overeenkomst door een van de Partijen laat de overige uit de overeenkomst of uit de wet voortvloeiende rechten en verplichtingen van Partijen onverlet.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. DALSEN BV behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.
 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van DALSEN BV noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door DALSEN BV verstrekt zijn.
 3. Opdrachtgever vrijwaart DALSEN BV voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 10. Geheimhouding en privacy

 1. Opdrachtgever heeft de absolute verplichting om vertrouwelijk te blijven tegenover derden over alle informatie die hij heeft ontvangen met betrekking tot de activiteiten van DALSEN BV. Informatie die publieke kennis is geworden, anders dan door enige handeling van de Leverancier, wordt niet als vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtgever zal ook deze vertrouwelijkheid aan alle personen in zijn dienst en, indien van toepassing, aan een derde partij opdragen waarmee hij enig werk met betrekking tot de overeenkomst met  DALSEN BV schriftelijk heeft uitbesteed.
 2. DALSEN BV voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. DALSEN BV zal zorgdragen voor technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal DALSEN BV alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 4. Opdrachtgever vrijwaart DALSEN BV voor alle aanspraken van derden die jegens DALSEN BV mochten worden ingesteld wegens een niet aan DALSEN BV toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.
 5. Opdrachtgever vrijwaart DALSEN BV voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens DALSEN BV mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. DALSEN BV is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan DALSEN BV toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen DALSEN BV verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt (indirecte) schade zoals, maar niet uitsluitend bedrijfsschade, derving van inkomsten, gemiste besparingen en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. DALSEN BV is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan of waarmee wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar of waarmee gewerkt wordt.
 4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is DALSEN BV nimmer aansprakelijk.
 5. De door DALSEN BV te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 6. Indien de verzekeraar van DALSEN BV om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van DALSEN BV te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het factuurbedrag over de betreffende periode.

Artikel 12. Overmacht

 1. Geen van de partijen is aansprakelijk voor de tekortkoming in de nakoming van enige verplichting van deze overeenkomst – met uitzondering van de betalingsverplichtingen – die het gevolg is van oorlog, oproer, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, natuurrampen, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbeving, embargo, materiaalgebrek, terrorisme of cyber-terrorisme, kwaadwillige besmetting(en), pandemie of iedere andere omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed kan of heeft kunnen uitoefenen. In geval van dergelijke omstandigheden is de tekortschietende Partij de hierdoor verhinderde, belemmerde of vertraagde prestaties vrijgesteld tot het moment dat de overmachtssituatie is geëindigd.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door schriftelijk te ontbinden . Wat reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 13. Ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met DALSEN BV gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever, of van diens overlijden, of indien opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest, is DALSEN BV gerechtigd de overeenkomst of gedeelten daarvan, die nog moeten worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst is vereist, te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade, die door een en ander mocht ontstaan.
 2. In de gevallen, genoemd in lid 1, is iedere vordering, welke DALSEN BV ten laste van de Opdrachtgever heeft, direct opeisbaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DALSEN BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter te Zwolle is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DALSEN BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DALSEN BV
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. DALSEN BV is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de Opdrachtgever besproken.